Villkor För Hosting

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet (“Avtalet”) mellan kunden (“Kund”) och Crystone Sverige AB (“Crystone”) 556898-4495 gällande tjänsten dedikerad server (“Tjänsten”). För vissa tilläggstjänster gäller särskilda villkor.
1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.
1.3 Tjänsten innebär att Kund hyr den hårdvara som placerats hos Crystone. Crystone är ansvarig för att hårdvaran i servern fungerar. Kund har ingen fysisk åtkomst till servern.

§ 2 Omfattning

2.1 För att klargöra vilka tjänster som ingår i Avtalet hänvisas Kund till orderbekräftelse eller offert som skickas i samband med beställningen.
2.2 Tjänster som omfattas av särskilt tilläggsavtal är:

  • SLA (Service Level Agreement) (Bilaga 1) Läs här.
  • Backup (Bilaga 2) Läs här.

Andra tjänster kan också omfattas av ett särskilt tilläggsavtal. I dessa fall hänvisas Kund till detta avtal.

§ 3 Avtalstid

3.1 Initialt är bindningstiden tjugofyra (24) månader och därefter löper avtalet med kvartalsvis bindningstid, om inget annat avtalats.

§ 4 Betalningsvillkor

4.1 Betalning görs kvartalsvis i förskott och betalningsvillkoret är tio (10) dagar netto. Om betalning ej gjorts senast på förfallodagen har Crystone rätt att överlåta fodringen för indrivning till annan part, samt omgående stänga ner Tjänsten. Detta gäller om inget annat betalningsvillkor avtalats.

§ 5 Uppsägning

5.1 Efter de första tjugofyra (24) månaderna är uppsägningstiden 3 månader räknat bakåt från utgången av aktuell period.
5.2 Uppsägning måste göras skriftligen på blankett anvisad av Crystone.
5.3 Crystone äger rätten att säga upp Tjänsten med omgående verkan om Kund har brutit mot någon av punkterna i detta avtal eller tilläggsavtal.
5.4 I samband med att uppsägningen träder i kraft så raderas Kunde data från all lagringsmedia i servern. Kund har rätt att köpa lagringsmedia. Detta måste då meddelas Crystone i samband med uppsägningen.
5.5 Crystone äger rätten att återanvända hårdvara efter uppsägning.

§ 6 Avgifter för tjänster

6.1 Crystone debiterar normalt 45 SEK (exkl. moms) i faktureringskostnad vid varje fakturatillfälle, utom då fakturan är elektronisk.
6.2 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 2,00% per månad från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
6.3 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom tio (10) dagar från det att Kund mottagit fakturan. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Crystone medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kontohavaren är skyldig att betala.
6.4 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst en (1) månad innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kontohavaren rätt att säga upp avtalet inom sju (7) dagar från det att avgiftshöjningen meddelats.
6.5 Om Kund utnyttjar mer än tillåten trafikmängd äger Crystone rätt att direkt debitera Kund enligt gällande prislista. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Crystone äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för den ökade mängden dataöverföring. Crystone har även rätt att sätta upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för större bandbredd om detta är motiverat.
6.6 Tillfälliga kampanjer gäller ej befintliga kunder.

§ 7 Överlåtelse av tjänster

7.1 Kund får överlåta Tjänsten till en annan part efter Crystones medgivande. Begäran om överlåtelse skall ske skriftligen på anvisad blankett av Crystone. Den tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 8 Crystones ansvar

8.1 Crystone utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kunds server och Crystone är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Kunds server. Crystone är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång på Kunds server.
8.2 Crystone äger rätten att flytta Kunds server till annan plats inom samma serverhall eller till annan serverhall i annan ort. Kund meddelas senast en fjorton (14) dagar innan en sådan flytt sker.
8.3 Crystone hanterar all information om Kunder som konfidentiell information för att värna om Kunds integritet. Dock kan Crystone via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis åläggas att lämna ut uppgifter om Kund.
8.4 Crystones skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Crystone AB under 12 mån enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

§ 9 Trasig hårdvara

9.1 Crystone är skyldig att inom skälig tid ersätta trasig hårdvara, såsom till exempel trasig hårddisk. Vid trasig hårdvara åtar sig Crystone att återställa systemet (mjukvara och hårdvara) till samma skick som vid initial installation utan debitering. Detta om felet uppstår inom två (2) år från att servern togs i bruk. Efter två (2) år utgår debitering enligt gällande tariff för att återställa problem med mjuk- och hårdvara.

§ 10 Förlust av data

10.1 Crystone tar inget ansvar för förlust av data vid hårdvarufel eller mjukvarufel som inte direkt orsakats av Crystone.

§ 11 Serviceavtal

11.1 Om inget annat avtalats så ger Crystone Kund support under kontorstid (vardagar 08.00-17.00). Crystone är skyldiga att så snart det är möjligt hjälpa Kund mot gällande timdebitering under kontorstid. Detta om Crystone kan erbjuda efterfrågad kunskap. För support annan tid skall Kund ha tecknat ett serviceavtal med Crystone.

§ 12 Kunds ansvar

12.1 Kund förbinder sig att följa svensk och internationell lag. Kund ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sin utrustning.
12.2 Kund ansvarar för skador som uppkommer om Kund drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial-Of-Service). I det fall att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Crystones IP-nät, system, eller övriga Kunder för risker, hög belastning eller dylikt ger Crystone rätt att direkt stänga ner Kunds Tjänst och i efterhand meddela Kund.
12.3 Kund ansvarar för att licenser finns för de programvaror som används på Kunds server.
12.4 Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson aktuell i Crystones Kundregister. Ändringar meddelas Crystone.

§ 13 Policys

13.1 Misstänker Crystone att Kund missbrukar Tjänsten eller bryter mot detta avtal äger Crystone rätten att omgående stänga ner Kunds Tjänster i väntan på åtgärd från Kund.

§ 14 Drift och underhåll

14.1 Om inget separat avtal finns regleras ersättning vid driftstörningar av Crystones grund-SLA. Information om detta finns att tillgå via Crystones webbplats.

§ 15 Sekretess

15.1 Crystone tillämpar gällande sekretesslagar för Kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part. Crystone kan ej hållas ansvarig för Kunduppgifter om uttrycklig önskan gällande dessa ej har påkallats från Kund.

§ 16 Ändring av villkor

16.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas Kund minst en (1) månad innan de träder i kraft. Crystone äger rätten att meddela nya villkor via Kunds angivna e-postkontakt, fax eller annat sätt som Crystone finner lämpligt.

§ 17 Övrigt

17.1 Genom att Kund accepterar avtalsvillkoren godtar Kund att motta information och nyheter från Crystone via e-post samt vanligt post.
17.2 För Kund som använder licensierad SPLA-mjukvara från Microsoft gäller särskilt tilläggsavtal rörande SPLA-licens. (Bilaga 3) Läs här.

§ 18 Force majeure

18.1 Crystone skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Crystones åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Crystone ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

§ 19 Tvist

19.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Skiljemännen skall tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader och omröstning. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av Stockholm tingsrätt. För förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst äger dock part anhängiggöra talan inför allmän domstol. Anspråk med anledning av visst avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen till den andra parten senast tre (3) månader efter det att rätt till anspråk uppstod.